باقریزینب, داودآبادیمحمد علی, و یعقوبیعلی سرور. 2019. “بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 50 (4), 26-1. https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.62410.