غلامپور آهنگر کلاییلیلا, طاووسیمحمود, و اوجاق علیزادهشهین. 2017. “تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار”. جستارهای نوین ادبی 49 (3), 45-71. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.62514.