بیگ‌زادهخلیل, و زندی طلباحسان. 2018. “تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل”. جستارهای نوین ادبی 50 (1), 55-76. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.63228.