عظیمی یانچشمهالهه, و میرباقری فردعلی اصغر. 2018. “بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین”. جستارهای نوین ادبی 50 (1), 1-22. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.63583.