سزاوارعلیرضا, پورخالقی چترودیمه دخت, جلالیمریم, و استاجیاعظم. 2019. “شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي”. جستارهای نوین ادبی 50 (4), 134-13. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.64356.