محمودی لاهیجانیسید علی. 2019. “مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری”. جستارهای نوین ادبی 50 (4), 112-79. https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.67788.