عزیزی فرامیرعباس. 2019. “جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد)”. جستارهای نوین ادبی 51 (1), 206-185. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.68695.