نیک فرمهشید, بامشکیسمیرا, و مهدویمحمدجواد. 2018. “اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور”. جستارهای نوین ادبی 50 (2), 75-98. https://doi.org/10.22067/jls.v50i2.68869.