جعفرپورمیلاد. 2019. “وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی”. جستارهای نوین ادبی 50 (3), 32-1. https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.69377.