گیلانینجم الدین, و خزاعینرگس. 2018. “بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی 50 (2), 99-123. https://doi.org/10.22067/jls.v50i2.70415.