فولادیعلیرضا. 2019. “مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی”. جستارهای نوین ادبی 50 (3), 50-33. https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.70746.