اتونیبهزاد. 2019. “«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد”. جستارهای نوین ادبی 51 (1), 184-67. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.73386.