کراسنوولسکاآنّا. 2019. “افسون درخت میوه در اروپا و ایران”. جستارهای نوین ادبی 51 (1). https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80500.