غفوریفرزین. 2019. “گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی”. جستارهای نوین ادبی 51 (1), 258-37. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80502.