نحویاکبر. 2019. “دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)”. جستارهای نوین ادبی 51 (1), 270-59. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80531.