قائمیفرزاد. 2019. “فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)”. جستارهای نوین ادبی 51 (1), 236-7. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80799.