فتوحی رود معجنیفتوحی رود معجنی, و تائبیتائبی. 2011. “بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن”. جستارهای نوین ادبی 43 (2), 45-72. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8395.