مظفری مظفری. 2011. “«پیر مـغان» از نگاهی دیگر”. جستارهای نوین ادبی 43 (2), 97-109. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8397.