قوام قوام, و سنچولیسنچولی. 2011. “مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد”. جستارهای نوین ادبی 43 (2), 111-28. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8398.