محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, و پارساپارسا. 2011. “بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج”. جستارهای نوین ادبی 43 (1), 1-23. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8405.