مشتاق مهر مشتاق مهر, و صادقی شهپر صادقی شهپر. 2011. “ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان”. جستارهای نوین ادبی 43 (1), 81-108. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8408.