علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی, و رجبلو رجبلو. 2011. “نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان”. جستارهای نوین ادبی 43 (1), 109-34. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8409.