چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی. 2011. “باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم”. جستارهای نوین ادبی 43 (1), 135-46. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8410.