کجوریهدی, و رضوانیانقدسیه. 2020. “بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران”. جستارهای نوین ادبی 53 (1), 82-63. https://doi.org/10.22067/jls.v53i1.85944.