بختیاریر. (2011) “متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)”, جستارهای نوین ادبی, 43(4), صص 27-42. doi: 10.22067/jls.v43i4.10184.