یاحقّیم. ج., فاطمیس. ح., پورخالقی چترودیم. د. و شیبانی فرر. (1) “ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 44(2), صص 1-32. doi: 10.22067/jls.v44i2.12620.