قائمیف. (1) “داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)”, جستارهای نوین ادبی, 44(2), صص 33-55. doi: 10.22067/jls.v44i2.12621.