صادقیم. و قربانی پورز. (1) “بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387”, جستارهای نوین ادبی, 44(2), صص 57-80. doi: 10.22067/jls.v44i2.12622.