حسین پناهیف. (1) “بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان”, جستارهای نوین ادبی, 44(2), صص 99-122. doi: 10.22067/jls.v44i2.12625.