مستعلی پارساغ., اله دادی دستجردیز. و دولت آبادیم. (1) “فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن”, جستارهای نوین ادبی, 44(2), صص 157-173. doi: 10.22067/jls.v44i2.12628.