قربان صباغم. ر. (2013) “بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان”, جستارهای نوین ادبی, 46(1), صص 27-56. doi: 10.22067/jls.v46i1.13044.