صفرزادهص. (2008) “پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی”, جستارهای نوین ادبی, 40(4), صص 69-90. doi: 10.22067/jls.v40i4.13171.