مشتاق پورم. و قنسولیب. (2015) “بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان”, جستارهای نوین ادبی, 47(4), صص 111-136. doi: 10.22067/jls.v47i4.13216.