جبریس. (1) “حماسه نو در شعر شاملو”, جستارهای نوین ادبی, 45(1), صص 121-142. doi: 10.22067/jls.v45i1.13459.