درپرم. (2013) “قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی”, جستارهای نوین ادبی, 46(2), صص 73-92. doi: 10.22067/jls.v46i2.14558.