رضاییل. و جاهدجاهع. (1) “شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ”, جستارهای نوین ادبی, 44(4), صص 129-156. doi: 10.22067/jls.v44i4.14576.