آهنچیانم. و عبدلیا. (1) “وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی”, جستارهای نوین ادبی, 44(4), صص 157-182. doi: 10.22067/jls.v44i4.14578.