زهره وندس. و مسعودیم. (2013) “نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری”, جستارهای نوین ادبی, 46(1), صص 125-158. doi: 10.22067/jls.v46i1.15010.