قائمیف. (2012) “تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی”, جستارهای نوین ادبی, 45(1), صص 37-64. doi: 10.22067/jls.v45i1.15989.