روزبهم. و ضرونیق. ا. (2014) “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 111-134. doi: 10.22067/jls.v46i4.17432.