گرگیجج. ا. و قائمیف. (2013) “بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب”, جستارهای نوین ادبی, 46(2), صص 29-50. doi: 10.22067/jls.v46i2.18145.