حسن آبادیم. (2013) “معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)”, جستارهای نوین ادبی, 46(2), صص 145-168. doi: 10.22067/jls.v46i2.18501.