قدسیم., یاحقیّد. م. و پورخالقی‌چترودید. م. (2014) “بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی”, جستارهای نوین ادبی, 47(1), صص 71-102. doi: 10.22067/jls.v47i1.18875.