فاتحیا., خوشحال دستجردیط. و ابوالقاسمیم. (2013) “مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی”, جستارهای نوین ادبی, 45(2), صص 25-59. doi: 10.22067/jls.v45i2.18911.