جهان‌پورف. و حق‌پرستل. (2013) “بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک”, جستارهای نوین ادبی, 45(2), صص 61-83. doi: 10.22067/jls.v45i2.18913.