جلالی پندریی. و حسینیر. (2013) “بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار”, جستارهای نوین ادبی, 45(2), صص 103-132. doi: 10.22067/jls.v45i2.18915.