عمارتی مقدمد. (2013) “بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی)”, جستارهای نوین ادبی, 45(2), صص 133-162. doi: 10.22067/jls.v45i2.18916.