مجردم. (2016) “با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)”, جستارهای نوین ادبی, 48(4), صص 115-124. doi: 10.22067/jls.v48i3.20053.