صادقیه. و فتوحیم. (2014) “شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی”, جستارهای نوین ادبی, 46(3), صص 1-26. doi: 10.22067/jls.v46i3.20847.