محسنیم. و صراحتی جویباریم. (2014) “محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو”, جستارهای نوین ادبی, 47(1), صص 125-150. doi: 10.22067/jls.v47i1.21256.